Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Čím se při práci řídíme


Nejdůležitějším právním předpisem je pro naši činnost zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.

Činnost spolku při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídí metodickým materiálem "Standardy kvality sociálně právní-ochrany dětí, Maková, z.s.", který je schválen členskou schůzí spolku a uložen k nahlédnutí u předsedy spolku.

Zásady činnosti

Hlavním kritériem kvality naší práce jsou vždy zájem a blaho dítěte.
Při práci respektujeme a dodržujeme zásady:

⚫ partnerský přístup, důvěrný vztah s rodinou,
⚫ odbornost a etika práce (služby na vysoké odborné úrovni, dodržování etického kodexu sociálních pracovníků ČR),
⚫ individuální přístup na základě individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen "IPOD"),
⚫ respektování přání a názorů dítěte,
⚫ respektování potřeb dítěte a rodiny,
⚫ multidisciplinární přístup (mezioborová spolupráce),
⚫ rovný přístup (bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociální původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení).
⚫ naše služby plánujeme spolu s osobami pečujícími/osobami v evidenci, dětmi a OSPOD.

Spolek jedná vždy v souladu s legislativní úpravou a standardy sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "SPOD", důsledně při své činnosti dbá ochrany soukromí a osobních údajů rodin.
Dokumentace týkající se rodiny je chráněna před nepovolanými osobami a je otevřená vůči rodinám samotným.

Při výkonu sociální práce dbáme na ustanovení Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte.
Přehled základních práv z Listiny základních práv a svobod, která je třeba si zejména uvědomovat a předcházet jejich porušování:

⚫ Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena (čl. 7, bod 1 LPS).
⚫ Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno (čl. 10, bod 1 LPS.)
⚫ Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života (čl. 10, bod 2 LPS).
⚫ Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10, bod 3 LPS).
⚫ Každý má právo vlastnit majetek (čl. 11, bod 1 LPS).
⚫ Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí (čl. 12, bod 1 LPS).
⚫ Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou, anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon.
Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným způsobem (čl. 13, bod 1 LPS).
⚫ Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena (čl. 15, bod 1 LPS).

Přehled práv dítěte vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte, která je třeba si zejména uvědomovat a předcházet jejich porušování:

⚫ Zájem dítěte
⚫ Zajištění ochrany a péče o dítě, respektování povinností, práv a odpovědnosti rodičů
⚫ Právo dítěte znát své rodiče
⚫ Právo dítěte na udržování pravidelného kontaktu s rodiči
⚫ Právo na svobodné vyjádření názoru

Principy jednání s klienty
Pracovník:

⚫ respektuje individuální přístup ke všem klientům,
⚫ vychází z individuálních potřeb každého klienta,
⚫ podporuje samostatnost klientů,
⚫ uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta, motivuje k péči o děti,
⚫ posiluje sociální začleňování klientů,
⚫ důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody, podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
⚫ hledá zdroje v rodině dítěte a jeho nejbližším okolí,
⚫ používá techniky a dovednosti získané vzděláváním.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt