Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Doprovázení pěstounských rodin


Obsahem doprovázení náhradních rodin je podpora osob pečujících – posilování jejich kompetencí k výkonu NRP, společně s pěstounem plánování služeb pro svěřené dítě a celý rodinný systém, osobní kontakt se svěřený dítětem, sepsání dohody a následných dodatků k dohodě, sledování naplňování dohod, osobní kontakt s rodinou minimálně 1x za 2 měsíce v dostatečném časovém rozsahu, zajištění krátkodobé péče, zprostředkování respitní péče, zprostředkování odborné pomoci, zprostředkování či zajištění vzdělávání, koordinace, kontrola, motivace a evidence počtu hodin vzdělávání, kontakt s biologickou rodinou, příprava dítěte, pěstounů i rodiny, příprava a koordinace asistovaných kontaktů, udržování a rozvoj sounáležitosti dítěte s osobami blízkými, doprovod při převzetí dítěte a odchodu dítěte z pěstounské péče, pomoc při zpracování traumatu, podpora osoby pečující ve schopnostech naplňovat potřeby svěřeného dítěte, spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Cílem sociální práce s rodinou je

- aby se dítě v rodině cítilo bezpečně a spokojeně a dobře tělesně, psychicky i emocionálně prospívalo,
- aby v rodině bylo dítěti zajištěno stabilní a podnětné prostředí pro jeho rozvoj,
- aby dítě znalo svůj životní příběh, a pokud to bude v jeho zájmu, aby byl budován a posilován vztah mezi dítětem a jeho původní rodinou.

Cílovou skupinou jsou pěstouni a děti v pěstounských rodinách.

V rámci další činnosti poskytujeme své služby také:

- osvojitelům a osvojeným dětem
- žadatelům a dalším zájemcům o náhradní rodinnou péči
- každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv

Sociálně právní ochrana je poskytována v rámci regionu ORP Vsetín.

Zásady činnosti

Předním kritériem naší práce je vždy zájem dítěte a jeho zdravý rozvoj.

Zásady:

*partnerský přístup, důvěrný vztah s rodinou
*odbornost a etika práce (služby na vysoké odborné úrovni, dodržování etického kodexu sociálních pracovníků ČR)
*individuální přístup na základě vyhodnocení situace dítěte a individuálního plánu ochrany dítěte
*respektování názorů dítěte
*respektování potřeb dítěte a rodiny
*multidisciplinární přístup (mezioborová spolupráce)
*ke všem klientům rovný přístup (bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyka, víry, náboženství, politického smýšlení, sociální původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku nebo jiného postavení)

Služby pro pěstounské rodiny

V rámci uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme pěstounům:

Doprovázení - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba.
Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo častěji dle aktuální situace.
Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a e-mailovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích.

Vzdělávání – organizace zajišťuje bezplatné vzdělávání v minimálním zákonném rozsahu 24 hodin za rok na témata, která jsou pro pěstouny důležitá, na základě individuálních potřeb jednotlivých rodin a na základě zpětných vazeb pěstounů.
Vzdělávání se realizuje formou jednodenních setkání, individuálního vzdělávání nebo víkendových vzdělávacích pobytů a vždy je zajištěn také program pro děti.
Pěstoun může využít rovněž vzdělávání u jiných organizací.

Odlehčovací péče – u dětí starších 2 let se zajišťuje odlehčovací péče v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to formou:
*příspěvku na tábor,
*uhrazení péče osoby blízké rodině (např. babička, sousedka, kamarádka),
*osobní péče zajištěná pracovníkem spolku.

Zajištění asistovaných kontaktů realizujeme formou:

*odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte,
*pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou,
*asistence setkání dítěte s původní rodinou,
*doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou,
*zajištění neutrálního místa pro setkání.

Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče – např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod.

Odborná psychologická pomoc – zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.).

Odborná právní pomoc – nabízíme právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.).

Žadatelům o osvojení či pěstounskou péči a osvojitelům nabízíme:

Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s náhradní rodinnou péčí – zprostředkování osvojení a PP, zákonná úprava, dávky pěstounské péče, provázení procesem zprostředkování a přijetí konkrétního dítěte, výchovné problémy, otázky související s původní rodinou dítěte aj.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt