Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Jak nás podpořit


Pokud Vás zaujala naše činnost, podpořte nás a pěstounské rodiny.
Předem děkujeme.
Číslo účtu: 2801065364/2010

Maková,z.s. je organizace zabývající se doprovázením pěstounských rodin.
Spolek byl založen v polovině roku 2016, svou činnost fakticky zahájil 1.1.2017, kdy uzavřel dohodu s první pěstounskou rodinou.
V rámci doprovázení poskytujeme rodinám podporu při řešení každodenních záležitostí týkajících se výchovy svěřených dětí, jejichž výchova není vždy jednoduchá, rodiny se musí potýkat s mnohými nástrahami v podobě specifik dětí, jejich odlišných potřeb, výchovných problémů a kontaktů s biologickou rodinou atd.
Dále při doprovázení zabezpečujeme povinné vzdělávání náhradních rodičů v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok pro každého náhradního rodiče, odborné služby jako například služby psychologa, terapeuta.
Zajišťujeme i další služby jako například podpora a asistence při kontaktu dětí a pěstounů s biologickými rodiči.
Prostředky na tyto aktivity jsou zajištěny ze strany státu.

Příklady aktivit, které nejsou hrazeny z příspěvku na výkon pěstounské péče a které by bylo potřeba pokrýt i díky Vaší pomoci:

Nadstandardní terapeutická pomoc dětem vyrůstajícím v pěstounské péči a pěstounům, nadstandardní vzdělávání pěstounů odborníky, kteří jsou výjimeční v rámci České republiky.

Výlet pro pěstounské rodiny se vymyká z výše uvedených aktivit.
Sice se jedná o volnočasovou záležitost, ale neméně důležitou v životě náhradních rodin. Mnohé z rodin se potýkají s problémy a na trávení společného volného času jim nezbývá prostor či prostředky – pěstounské rodiny nejsou pouze profesionální připravení pěstouni, ale i prarodiče či jiní příbuzní dítěte, jehož rodiče nemohou vychovávat vlastní dítě. Zejména pro prarodiče může být velmi náročné zorganizovat výlet se svěřenými dětmi, zajistit dopravu a kontakt s vrstevníky, který dětem umocní prožitek z výletu.
Kromě toho je potřeba, aby se pěstounské rodiny a děti potkávali, vzájemně se podporovali, sdíleli mezi sebou své starosti, děti poznali, že nejsou se svým osudem osamoceni a mohli komunikovat se svými přáteli s podobnými problémy.
To vše jim poskytne společný výlet.

Další aktivitou jsou tzv. animační programy pro děti vyrůstající v pěstounské péči při vzdělávacích akcí jejich náhradních rodičů.
Jedná se například o zajištění odměn do soutěží, uhrazení různých doprovodných aktivit – lukostřelba, lezecké aktivity atd.

Jak nám můžete pomoci

Maková, z.s. veškeré získané prostředky vkládá do činnosti spolku. Pomoci nám můžete formou:

individuálního dárcovství


firemního dárcovství

Individuální dárcovství:

Pomoci nám můžete zasláním finančního daru na účet číslo 2801065364/2010– jednorázově, jakoukoliv částkou, či v libovolných časových intervalech.
Dárcům rádi sdělíme konkrétní účel, na který byl či bude dar použit, na účelu daru se lze dopředu domlouvat.
Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás na tel.: 776285073, nebo e-mail: makovaspolek@email.cz.

Firemní dárcovství:

Důležitou částí financování našeho sdružení je firemní dárcovství.
Postupně oslovujeme firmy regionu, s nimiž bychom rádi navázali smysluplnou spolupráci.
Pokud nám budete ochotni v rámci společenské odpovědnosti Vaší firmy pomoci, budeme rádi.
Samozřejmostí je uzavření smlouvy o daru, zajištění propagace na našich internetových stránkách, v regionálním tisku a na pořádaných akcích.
Součástí jednání je i účel konkrétního daru a zpětná vazba o jeho využití.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt