Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Jaké postupy používáme


Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu PP je uzavírána v souladu § 47b odst. 4 a souvisejících ZSPOD č.359/1999 Sb. a podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
K uzavření dohody za organizaci je oprávněna Mgr. Pavla Vozáková, předsedkyně Spolku Maková, z.s. Přípravu a vyjednávání obsahu dohody, získávání podkladů pro uzavření dohody, jednání s příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností ve věci zajištění souhlasu s obsahem předkládaných návrhů dohody provádí sociální pracovník, v dané situaci předseda spolku.

Postup:

1. Příprava dohody, předání informací

Pokud se na spolek obrátí klient s žádostí o uzavření dohody o výkonu PP, předá sociální pracovník o výkonu PP klientovi potřebné informace o službách spolku, právech a povinnostech obou stran.
Od klienta pracovník získá informace potřebné k vytvoření návrhu dohody, a to zejména osobní údaje, informace vyplývající z IPOD, informace o rozhodnutích soudů o svěření dítěte apod.
Rovněž jsou společně vymezeny cíle dohody.
Na základě výše získaných informací připraví sociální pracovník návrh dohody, který předloží klientovi ke schválení.

2. Schválení dohody OSPOD

Sociální pracovník předá či zašle na OSPOD příslušného dle trvalého bydliště pěstounů návrh dohody o výkonu PP schválený klientem, spolu se žádostí o vydání souhlasu s obsahem předkládaného návrhu dohody.
Po obdržení souhlasu s obsahem návrhu dohody kontaktuje pracovník klienta a domluví s ním schůzku k podpisu dohody.
Dohodu za spolek vždy podepisuje předsedkyně spolku.

3. Uzavření dohody

Po uzavření dohody zašle (předá) sociální pracovník jednu kopii dohody příslušnému OSPOD.
Dohoda o výkonu PP musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s IPOD.

4. Dodatky k dohodám

Dojde-li ve skutečnostech, uvedených v dohodě, k zásadní změně, připraví klíčový pracovník spolu s rodinou dodatek k dohodě.
Postup při uzavření dodatku je obdobný, jako při uzavření dohody.

Nejméně jednou ročně v rámci plánování pobytu dítěte v rodině posoudí pracovník spolu s rodinou, zda jsou plněny cíle dohody.
Je-li to třeba a dojde k zásadní změně vymezení cílů dohody, připraví dodatek k dohodě.

Plánování služeb a péče

S rodinami, které mají s naší organizací uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, dále pracujeme formou individuálního plánování - zpracováváme společně plán pobytu dítěte v rodině, plán doprovázení a vzdělávací plán.
Tyto plány jsou průběžně hodnoceny a spolu s klienty měněny dle aktuálních potřeb dítěte a rodiny.

O situaci v rodině jsme povinni pravidelně informovat orgán sociálně právní ochrany dětí. Jednou za šest měsíců zpracováváme písemnou zprávu, s níž je rodina seznámena a možnost se k ní jakkoliv vyjádřit.

Podpora při významných změnách v životě rodiny

Na některé změny v životě rodiny je možné se dopředu připravit (zletilost dítěte, přechod z péče do péče…).
Klíčový pracovník pomáhá rodině se na očekávané změny připravit, pomáhá nastavit konkrétní kroky, které je potřeba učinit, je stanoveno, kdo je učiní a kdy, kdo je pro koho podporou a jak podporu pro sebe získat.
Samotnou změnou klíčový pracovník rodinu provází, podporuje jednotlivé členy rodiny.
Na jiné změny se však rodina dopředu připravit nemůže (zrušení pěstounské péče na základě předběžného opatření, vážné zranění, onemocnění, nebo úmrtí některého člena rodiny, …).
Klíčový pracovník poskytuje v tomto případě rodině základní krizovou intervenci, pokud ji potřebuje.
Klíčový pracovník provází rodinu změnou, poskytuje podporu jednotlivým členům rodiny, zprostředkovává a doprovází rodinu do doplňujících nebo následných služeb (psychologická, terapeutická péče, lékařská péče apod.).
Při změnách v životě dětí a rodin je důsledně uplatňován multidisciplinární přístup - postupy jsou diskutovány s rodinou, OSPOD i dalšími odborníky, kteří s rodinou pracují.
Pracovník může dát OSPOD podnět k uspořádání případové konference, pracovník může připravit rodinu i dítě na účast na případové konferenci, seznámit je s touto metodou práce, vysvětlit výstupy, formulace plánu.
Nejdůležitější je v období změn komunikovat s dítětem, znát jeho názor a všechny pracovní postupy přizpůsobit jedinečnosti dítěte a jeho potřebám. Kromě metody případových konferencí, jež má na starosti příslušný OSPOD, může klíčový pracovník využít metody rodinné konference na základě zhodnocení individuálních potřeb rodiny a dítěte, a společně vytvořit krátkodobý plán k řešení dané situace.
Především pracovníci spolku působí preventivně před možným týráním, zneužíváním či anedbáváním dětí.
Dodržujeme postupy pro předcházení či včasné odhalení těchto případů.
Rovněž postupujeme podle pravidel pro zajištění asistovaného kontaktu.

Metodika doprovázení rodiny

Klíčový pracovník doprovázení pomáhá pěstounům naplnit potřeby dítěte, které vyrůstá mimo vlastní rodinu.
Pracovník tak působí jako prevence selhávání pěstounské péče.
Základní složkou doprovázení je podpora, nedílnou součástí je také kontrola.

⚫ Podpora pěstounů

je základem pro doprovázení rodiny. Klíčový pracovník podporuje pěstouna v jeho roli a pomáhá mu, aby naplňoval potřeby dítěte.
Klíčový pracovník reflektuje s pečující osobou/osobou v evidenci průběh výkonu náhradní rodinné péče, vývoj dítěte a jeho projevy, výchovné postupy, posiluje jejich kompetence, vytváří společně s nimi a sociálním pracovníkem OSPOD IPOD.
Klíčový pracovník doprovázení řeší společně s náhradní rodinou aktuální obtíže, rovněž s osobou pečující/osobou v evidenci pracuje také na dlouhodobých tématech, která pomáhají rozvoji dítěte a zvyšují kvalitu života rodiny (např. posílení vztahové vazby mezi dítětem a osobou pečující/osobou v evidenci, podpora identity dítěte, posílení sourozeneckých vztahů apod.).

⚫ Podpora dítěte

klíčový pracovník mapuje potřeby dítěte a spolu s osobou pečující/osobou v evidenci hledá způsoby, jak potřeby ve všech oblastech vývoje co nejlépe naplnit.
Podílí se tak na podpoře rozvoje dítěte.
Klíčový pracovník zjišťuje aktuální spokojenost dítěte, míru naplnění jeho potřeb, podporuje dítě ve vyjadřování jeho myšlenek, pocitů, přání, nejistot, potřeb. Zjišťuje aktivně názor dítěte a podílí se na zapojení dítěte do rozhodování o záležitostech, které se ho týkají.
Podpora se týká všech dětí v rodině, přijatých i vlastních.

⚫ Podpora rodiny jako celku

klíčový pracovník hledá, podporuje a oceňuje zdroje rodiny, přináší pečující osobě/osobě v evidenci i dětem možnost zpětné vazby, podporuje rodinu při společném hledání řešení problémů, atd.

⚫ Kontrola

Klíčový pracovník pracuje na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dítěte.
Klíčový pracovník kontroluje, zda jsou potřeby dítěte v rodině naplňovány a dává osobě pečující/osobě v evidenci v tomto směru zpětnou vazbu.
V případě, že klíčový pracovník má podezření na možné zneužívání, týrání, nebo zanedbávání, postupuje podle standardu 2b, upravující postup při podezření na zneužívání, zanedbávání a týrání dítěte.
Každých šest měsíců vpracovává klíčový pracovník písemnou zprávu o výkonu pěstounské péče pro místně příslušný OSPOD dítěte.
Před odesláním zprávy je osoba pečující/osoba v evidenci se zprávou seznámena.
Případné připomínky jsou připojeny ke zprávě pro OSPOD.

Náročné situace v životě rodiny, které pomáháme překonávat:

⚫Příchod dítěte do pěstounské péče
⚫Podpora při začleňování dítěte do rodiny
⚫Specifické projevy chování dítěte
⚫Závažnější specifické projevy chování dítěte, například:
⚫Podezření z trestného činu spáchaného na dítěti
⚫Doprovázení rodiny s dítětem odlišného etnika
⚫Doprovázení rodiny se zdravotně znevýhodněným dítětem


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt