Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Mediace


Je řešení složité konfliktní situace s pomocí prostředníka, mediátora, mimosoudní cestou.
Jedná se o neformální proces a každá mediace je přizpůsobena potřebám a tempu samotných stran.
Mediátor je školený profesionál, který je zodpovědný za řízení zadaného procesu, za komunikaci a neřeší, nehodnotí a nenavrhuje žádná řešení.
Mediátor je připraven naslouchat oběma účastníkům.

Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci - je to proces, který se soustředí na budoucnost.

Proces mediace

Jedno mediační jednání obvykle probíhá v délce 3 hodin, proto je od účastníků nutné vyhradit si požadovaný čas.
Princip dobrovolnosti procesu zajišťuje, že mediaci mohou strany ukončit kdykoliv si přejí a také rozhodnout zda chtějí pokračovat i v dalších mediačních jednáních.
Často se totiž stává, že počet témat k prodiskutování a proces vybrání efektivního řešení vyžadují více mediačních jednání.

Mediace má daný postup:

všichni sedí u kulatého stolu, nejdříve mluví lidé k mediátorovi (střídavě a postupně).
Mediátor se pokouší nalézt témata k řešení, která zapisuje na papír, který všichni vidí.
Teprve poté může nastat situace, že strany hovoří k sobě navzájem.
Poté je možné přistoupit ke konstruktivnímu hledání řešení k jednotlivým tématům.
Před koncem mediace se efektivní a všem vyhovující řešení vybírá a zapisuje do dohody.
Dohoda pak může být podkladem pro soud a jeho rozhodnutí, pokud je to potřeba.

Mediace za úhradu

Z pohledu mediátora je ideální, když se oba účastníci podílejí na platbě společně. Celková cena za 3 hodinovou mediaci je 3000.-Kč.
Pokud je mediace nabízená v rámci dotace či grantu, donátor nadefinuje podmínky pro poskytování mediace, tedy i cenu.
Klient pak může mediaci využít za velice nízké ceny, resp. i bezplatně.

Využití mediace

Rodinné kauzy

*v průběhu manželství – nastavení pravidel
*při rozpadu manželství – úprava majetku, bydlení, styk s dětmi , péče o děti, potřeby dětí
*po rozpadu manželství - rozdělení majetku, bydlení, úprava styku s dětmi, finanční otázky
*mezigenerační vztahy, příbuzenské spory
*dědictví

Pracovní a obchodní kauzy

*konflikt mezi kolegy či odděleními
*mezi pracovníkem/cí a nadřízeným/nou
*jakákoliv nedorozumění, která komplikují atmosféru na pracovišti a plnění úkolů
*složité situace mezi firmami, institucemi o jakémkoliv tématu

Sousedské spory

*konflikt mezi sousedy, kamarády, známými
*konflikt mezi občanem a institucí

Délka mediace

Jedno mediační sezení obvykle pomůže přinést na světlo nové informace a dochází k porozumění stran, podaří se pojmenovat předměty jednání.

Ve sporech, kde je i více účastníků nebo se v rodinných záležitostech diskutuje i budoucnost dětí, je zpravidla nutné více sezení.

Vždy jsou to však klienti, kteří určují počet jednání, protože pokračování v mediaci či její ukončení může navrhnout kterákoliv strana.
Pokud mediace přináší stranám užitek, využívají jí i vícekrát.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt