Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Nabízené služby


Maková, z.s. poskytuje následující služby:

-Doprovázení pěstounských rodin

-Facilitace případových a rodinných konferencí

-Mediace

-Vzdělávání pěstounů a vzdělávání sociálních pracovníků

a) Doprovázení náhradních rodin:

Sepsání dohody o výkonu pěstounské péče včetně následných dodatků k dohodě o výkonu pěstounské péče v místě bydliště klienta či v pronajatých prostorách určených pro komunikaci s klienty v určených úředních hodinách za účasti pracovníka a klienta.
Po zkontaktování osobou pečující/osobou v evidenci, jsme schopni přijet do místa bydliště klienta, kde dojde k dojednání podmínek před uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče.
Se souhlasem klienta dochází k sepsání návrhu dohody a zajištění schválení dohody místně příslušnou ORP, dle místa bydliště osoby pečující.

Plánování služeb pro svěřené dítě a celý rodinný systém společně s osobami pečujícími/osobami v evidenci v místě bydliště klienta či v pronajatých prostorách určených pro komunikaci s klienty v určených úředních hodinách.
Rozsah a podoba služeb je sjednávána na základě individuálních potřeb klienta, dítěte a v souladu s individuálním plánem dítěte a jeho rodiny vyhotoveným místně příslušným OSPOD.

Sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče – pracovník bude dohlížet, zda veškerá práva a povinnosti vyplývající z dohody o výkonu pěstounské péče jsou plněny, a to na základě rozhovorů s pečujícími osobami/osobami v evidenci, podaných žádostí o zajištění krátkodobé či dlouhodobé péče, zprostředkování odborné pomoci, asistovaných kontaktů s ohledem na IPOD, z prezenčních listin a osvědčení z účasti na vzdělávání.

Zajištění krátkodobé péče – v případě, že na straně osoby pečující/osoby v evidenci nastane některá z překážek zajištění osobní péče o svěřené dítě (po dobu, kdy je osoba pečující uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při úmrtí osoby blízké) pracovník zajistí osobě pečující nezbytnou pomoc za předpokladu, že osoba pečující není schopna osobní péči v potřebné míře zajistit, a to ani za pomoci manžela pěstouna žijícího ve společné domácnosti.
Osoba pečující si podá žádost pracovníkovi v místě jeho bydliště, popřípadě v pronajatých prostorách určených ke komunikaci s klienty v určených úředních hodinách. V žádosti osoba pečující uvede důvod své žádosti a předpokládanou dobu, na kterou toto zajištění žádá.
Osoba pečující si žádost podá co nejdříve, kdy se o potřebě dozví, nejpozději jeden týden před události.
V případě úmrtí osoby blízké osobě pečující bude krátkodobá péče o svěřené dítě zajištěna v rozsahu nejvýše dvakrát osm hodin, zejména z důvodu vybavení pohřbu a účasti na něm.
Krátkodobá péče bude zajištěna prostřednictvím organizací poskytujících tyto služby na území města Vsetína nebo pracovníky spolku.

Zprostředkování respitní péče – pomoc se zajištěním v každém kalendářním roce celodenní péči o svěřené dítě (jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let) v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů, a to zejména v období letních školních prázdnin.
Doba a forma zajištění respitní péče bude zohledňovat potřeby dítěte, a to na základě domluvy mezi pracovníkem a osobou pečující.
Žádost o zajištění čerpání respitní péče si osoba pečující uplatní nejpozději jeden měsíc před plánovaným začátkem čerpání. Pracovník a osoba pečující si dohodnou konkrétní termín, formu a popřípadě výši spoluúčasti osoby pečující na úhradě nákladů.
Žádost o zprostředkování respitní péče může osoba pečující podat při osobním kontaktu s?pracovníkem (v místě svého bydliště), popřípadě v pronajatých prostorách určených ke komunikaci s?klienty v?určených úředních hodinách.
Jedná se o „zprostředkování“, tzn. že pracovník zajistí vhodnou formu respitní péče prostřednictvím organizací působících v ORP Vsetín, případně i Zlínského kraje.
V případě podobné skladby dětí zajistí respitní péči spolek samotný prostřednictvím svých pracovníků.
Stejně tak může být respitní péče zajištěna příbuzensky hlídáním dítěte v rámci rodiny, pokud to bude v souladu s potřebami dítěte.

Zprostředkování odborné pomoci – zajištění osobě pečující/osobě v evidenci či dítěti odborné terapeutické, psychologické, nebo jiné odborné pomoci, a to alespoň jednou za 6 měsíců.
Pracovník poskytne klientovi seznam dostupných odborných poradenských zařízení či odborníků, dle konkrétní situace.
Osoba pečující je si sama zvolí konkrétní osobu či pracoviště, domlouvá se na termíny poskytnutí odborné pomoci tyto termíny osoba pečující oznámí pracovníkovi při osobním kontaktu s pracovníkem (v místě svého bydliště), či v pronajatých prostorách určených ke komunikaci s klienty v určených úředních hodinách.

Zprostředkování či zajištění vzdělávání osob pečujících/osob v evidenci, včetně koordinace, kontroly, motivace a evidence počtu hodin vzdělávání.
Organizace zajistí pečující osobě vzdělávání formou vlastních akcí, případně zprostředkuje vzdělávání u jiných institucí dle dohody s pečující osobou.
Vzdělávání může být individuální nebo skupinové.

Zprostředkování kontaktu dítěte s biologickou rodinou – příprava dítěte, osob pečujících i členů biologické rodiny na kontakt s dítětem, a to zejména v místě bydliště klienta, popřípadě v pronajatých prostorách určených ke komunikaci s klienty v určených úředních hodinách.

Příprava a koordinace asistovaných kontaktů. Podoba asistovaných kontaktů bude určována potřebami dítěte, možnostmi rodičů a pečujících osob, příp. soudním rozhodnutím, ve spolupráci s OSPOD.
Dle situace a potřeb dítěte bude zvoleno vhodné prostředí – přirozené prostředí dítěte či pronajaté prostory jako neutrální prostředí.

Udržování a rozvoj sounáležitosti dítěte s osobami blízkými – pracovník bude s dítětem i s osobami blízkými pracovat pomocí speciálních technik a rozhovorů v místě bydliště klienta či v pronajatých prostorech určených ke komunikaci s klienty v určených úředních hodinách.

Doprovod při převzetí dítěte a odchodu dítěte z pěstounské péče/na přechodnou dobu.
Osobám pečujícím/osobám v evidenci je poskytována zvláštní podpora pro zpracování zátěžové situaci, při komunikaci s úřady.

Navázání důvěrného vztahu s?osobou pečující/osobou v evidenci a podporování náhradního rodičovství - pracovník bude prostřednictvím pravidelných kontaktů s osobou pečující posilovat rodinné vazby a podporovat osobu pečující ve schopnostech naplňovat potřeby svěřeného dítěte. Kontakty pracovníka s pečující osobou budou v dostatečném časovém rozsahu, minimálně 1x za 2 měsíce, a to v místě bydliště klienta, v pronajatých prostorách určených ke komunikaci s klientem, popřípadě v jiném, oběma stranami vyhovujícím prostředí.
Kontakt mezi pracovníkem a osobou pečující může být iniciován nejen pracovníkem, ale i klientem, a to telefonicky či emailem.

Navázání důvěrného vztahu s dítětem svěřeným do pěstounské péče a jeho podpora v rámci procesu osamostatňování – pracovník bude prostřednictvím pravidelných kontaktů s dítětem svěřeného do pěstounské péče posilovat rodinné vazby a v dostatečném časovém předstihu plánovat a podporovat ho v procesu osamostatňování - zejména v oblasti bydlení, hospodaření, vzdělávání, zaměstnanosti, komunikace s úřady a vyřizování osobních záležitostí.
Kontakty pracovníka s dítětem budou v dostatečném časovém rozsahu, minimálně 1x za 2 měsíce, a to v místě bydliště dítěte, v pronajatých prostorách určených ke komunikaci s klientem, popřípadě v jiném vyhovujícím prostředí.
Kontakt mezi pracovníkem a dítětem může být iniciován nejen pracovníkem, ale i dítětem, a to telefonicky či emailem.

Pomáhat osobám pečujícím/osobám v evidenci a jim svěřeným dětem při začleňování do běžného života – na základě zjištěné potřeby, zakázky ze strany osoby pečující/dítěte nebo na základě IPOD bude pracovník pomocí svých schopností pomáhat při začleňování do běžného života.
Pracovník bude osobě pečující či dítěti pomáhat zorientovat se v?dané situaci, pomáhat s plánováním drobných kroků včetně následného vyhodnocení a jeho podpory.

Pomoc při zpracování traumatu – pracovník osobám pečujícím/osobám v evidenci a jim svěřeným dětem dle individuálního posouzení zprostředkuje odbornou pomoc, popřípadě sám poskytne krizovou intervenci a následně klientovi doporučí návazné služby. Pomoc při zpracování traumatu bude probíhat v místě bydliště klienta či v pronajatých prostorách určených ke komunikaci s klienty v určených úředních hodinách.

Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí – pracovník se bude podílet při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte, bude v rodině působit v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte, bude poskytovat zpětnou vazbu orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

b) Asistované kontakty rodičů s dětmi :

poskytované na základě dohody s rodiči a dle případných podmínek orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Asistované kontakty jsou koncipovány především jako terénní služba, upřednostňováno je přirozené prostředí dítěte a bydliště rodičů, případně se mohou asistované kontakty realizovat v pronajatých prostorách organizace.

c) Sociální práce s rodinami :

např. krizová intervence. Dle požadavku jiných organizací, ale především OSPOD nabízí spolek poskytnutí krizové intervence klientům, kteří se ocitli v zátěžové životní situaci prostřednictvím pracovníka s výcvikem a bohatými zkušenostmi.

d) Mediace :

dle požadavků jednotlivců i organizací nabízíme službu mediace, jako možnost mimosoudního řešení konfliktů.

e) Organizace a facilitace případových konferencí,

organizace a facilitace rodinných konferencí. Maková, z.s. zorganizuje a povede případové a rodinné konference dle požadavku zadavatele prostřednictvím zkušených facilitátorů.

d) Vzdělávání rodičů a jiných osob pečujících o děti,

organizování svépomocných skupin rodičů a jiných osob pečujících o děti.
Kromě vzdělávacích akcí pro pečující osoby, které mají uzavřenu dohodu se spolkem Maková, spolek dle požadavků a zakázky jiných organizací a OSPOD zorganizuje vzdělávací akci včetně zázemí, prostor, odlehčovací služby, tématu a lektora.
Lektory a témata vzdělávání nabízí prostřednictvím svých členů a dobrovolníků zařazených do výkonu SPOD, případně externími lektory.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt