Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.

Pověření k výkonu SPOD
Zprávy o činnosti
Připomínky a stížnosti
Jak nás podpořit
Nabízené služby
Organizační struktura

O nás:


Poslání:

Doprovázet pečující osoby při výchově svěřených dětí přátelským a laskavým způsobem tak, aby byl respektován zájem dětí a poskytovány kvalitní a odborné služby.

Cíle:

Účelem spolku je sociální práce s náhradními rodinami a rodinami v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, vzdělávání rodin a sociálních pracovníků.
Obsahem doprovázení náhradních rodin je podpora osob pečujících – posilování jejich kompetencí k výkonu NRP, společné pěstounem plánování služeb pro svěřené dítě a celý rodinný systém, osobní kontakt se svěřený dítětem, sepsání dohody a následných dodatků k dohodě, sledování naplňování dohod, osobní kontakt s rodinou minimálně 1x za 2 měsíce v dostatečném časovém rozsahu, zajištění krátkodobé péče, zprostředkování respitní péče, zprostředkování odborné pomoci, zprostředkování či zajištění vzdělávání, koordinace, kontrola, motivace a evidence počtu hodin vzdělávání, kontakt s biologickou rodinou, příprava dítěte, pěstounů i rodiny, příprava a koordinace asistovaných kontaktů, udržování a rozvoj sounáležitosti dítěte s osobami blízkými, doprovod při převzetí dítěte a odchodu dítěte z pěstounské péče, pomoc při zpracování traumatu, podpora osoby pečující ve schopnostech naplňovat potřeby svěřeného dítěte, spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Cílem sociální práce s rodinou je

- aby se dítě v rodině cítilo bezpečně a spokojeně a dobře tělesně, psychicky i emocionálně prospívalo
- aby v rodině bylo dítěti zajištěno stabilní a podnětné prostředí pro jeho rozvoj
- aby dítě znalo svůj životní příběh, a pokud to bude v jeho zájmu, aby byl budován a posilován vztah mezi dítětem a jeho původní rodinou.


Cílovou skupinou jsou pěstouni a děti v pěstounských rodinách.

V rámci další činnosti poskytujeme své služby také:

- osvojitelům a osvojeným dětem
- žadatelům a dalším zájemcům o náhradní rodinnou péči
- každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv

Sociálně právní ochrana je poskytována v rámci regionu ORP Vsetín.

Zásady činnosti

- Hlavním kritériem kvality naší práce jsou vždy zájem dítěte a jeho zdravý rozvoj.

* partnerský přístup, důvěrný vztah s rodinou
* odbornost a etika práce (služby na vysoké odborné úrovni, dodržování etického kodexu sociálních pracovníků ČR)
* individuální přístup na základě vyhodnocení situace dítěte a apod.
* respektování názorů dítěte
* respektování potřeb dítěte a rodiny
* multidisciplinární přístup (mezioborová spolupráce)
* rovný přístup (bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociální původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení)

Naše služby plánujeme spolu s klienty, dětmi a OSPOD a dbáme při tom na slyšení a
respektování hlasu všech zúčastněných.

Organizace jedná vždy v souladu s legislativní úpravou a standardy SPOD, důsledně při své činnosti dbá ochrany soukromí a osobních údajů rodin.

O aktivitách týkajících se rodiny je vedena dokumentace, která je chráněna před nepovolanými osobami a je otevřená vůči rodinám samotným.

Zaměstnanci postupují v souladu s metodikami a směrnicemi organizace, spolek podporuje profesní vzdělávání i sebereflexi (supervizi) svých zaměstnanců v souladu s aktuálními postupy v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Organizace jedná ve spolupráci s orgány státní moci.

Služby pro pěstounské rodiny

V rámci uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme pěstounům:

Doprovázení - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba.
Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby i častěji.
Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a e-mailovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích.
Společně s rodinou vytváří individuální plán doprovázení a také plán vzdělávání.

Vzdělávání - Bezplatné vzdělávání v minimálním zákonném rozsahu 24 h/rok na témata, která jsou pro pěstouny důležitá a na základě individuálních potřeb jednotlivých rodin.

Vzdělávání se uskutečňuje formou jednodenních seminářů, podpůrných setkání, individuálního vzdělávání nebo vzdělávacích pobytů a vždy je zajištěn také program pro děti.
Pěstoun může využít také vzdělávání jiných organizací

Odlehčovací péče
– U dětí starších 2 let odlehčovací péče v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to ve formě:
* Příspěvku na tábor
* Uhrazení péče osoby blízké rodině (např. babička, sousedka, kamarádka)
* Osobní péče zajištěná pracovníkem spolku
* Příměstské tábory či pobyty spolku
* Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte
* Pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou
* Asistence setkání dítěte s původní rodinou
* Doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou
* Zajištění neutrálního místa pro setkání

Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče
– např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod.

Odborná psychologická pomoc – zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.)

Odborná právní pomoc – nabízíme právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.)

Žadatelům o osvojení či pěstounskou péči a osvojitelům nabízíme:

Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s náhradní rodinnou péčí – zprostředkování osvojení a PP, zákonná úprava, dávky pěstounské péče, provázení procesem zprostředkování a přijetí konkrétního dítěte, výchovné problémy, otázky související s původní rodinou dítěte aj.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt