Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Případové a rodinné konference


Nabízíme facilitaci případových a rodinných konferencí, případně jednání odborníků, na zakázku.
Objednatelem může být příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, případně jiná nezisková organizace.

Máme za sebou desítky facilitací, na vyžádání poskytneme kontakty k referencím.
Jednání vede zkušený facilitátor, který ručí za odborně vedený proces, většinou zakončený písemným výstupem formou závěrů, plánu, zakomponovaného do protokolu z případové konference.

Facilitace je specifický způsob vedení práce skupiny a používá se v situacích, kdy je potřebné spojit síly více lidí.
Facilitace, ulehčuje proces diskuze tak, aby jednání efektivně proběhlo a aby účasníci jednání získali výstupy, kvůli kterým se sešli.
Facilitátorovým cílem je zapojovat účastníky diskuse do dialogu a rozhodování, podporovat je ve tvořivosti a uvažování ve prospěch cílů,
jichž chtějí na společném setkání dosáhnout.
Jednou z důležitých věcí facilitátorské filozofie je starat se o hladký procesní průběh a co nejméně zasahovat do obsahové stránky setkání.

Většinu jednání vedeme za účelem dohody o poměrech nezletilých dětí, jednání organizuje příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, účastní se ho další odborníci z řad psychologů, sociálních pracovníků apod. a především rodinní příslušníci nezletilých dětí.
Jednání se mohou účastnit i samy děti, pokud jsou náležitě připraveny.

Přítomnost dětí při skupinových jednání je lépe dojednat a ošetřit dopředu pomocí různých metod sociální terapie tak, aby na jednání byly děti připraveny, nedocházelo k traumatům.

Případová konference je jednání zainteresovaných subjektů za účelem řešení situace nezletilých dětí – účastníky případové konference jsou rodinní příslušníci, sociální pracovníci, nejrůznější odborníci, kteří chtějí pomoci ohroženému dítěti.
Cílem případové konference je výměna informací a naplánování konkrétních opatření, které mají pomoci zlepšení situace ohroženého dítěte.
Facilitátor dbá na strukturu procesu jednání a na dodržování předem dohodnutých pravidel.
Odpovědnost za koordinaci případu dítěte má příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, který případovou konferenci také svolává.

Rodinná konference podporuje a zplnomocňuje rodinu (nukleární i širší) v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější – sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí, využívá tak přirozených vazeb komunity.
Jde o to, najít řešení pro ohrožené dítě v rámci návrhů jeho rodiny, jejíž plán na zlepšení situace dítěte je respektován a přijímán.
Rodina získává možnost pomoci dítěti vlastními zdroji.
Rozhodovací proces zůstává v rukou rodiny, sociální pracovník pouze pokládá otázku, koordinátor rodinnou konferenci organizuje a provádí rodinu celým procesem.

Nabízíme realizaci konferencí v místě působení organizace, tzn. budova Obecního úřadu Huslenky, ale nejčastěji facilitaci realizujeme v místě zadavatele. Je potřeba mít k dispozici klidnou a příjemnou jednací místnost s dostatečnou kapacitou, další záležitosti jsou dojednány se zadavatelem.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt