Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Připomínky a stížnosti


Vyřizování stížnosti:

Stížnost ze strany klienta spolek chápe jako možnost ochrany a obrany klienta před možným neodborným, neprofesionálním či jinak chybným přístupem pracovníka.
Pracovník reaguje na každou nespokojenost a informuje klienta o jeho právu podat si stížnost.
Spolek pak podněty ze stížností vyhodnocuje a používá je jako jednu ze zpětných vazeb hodnocení své činnosti a kvality poskytovaných služeb.
Stížnost je možné podat písemně nebo ústně v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
K vyřizování a evidenci stížností zpracovává předseda spolku roční zprávu, která je na vyžádání dostupná pro klienty či kontrolní orgány.
Anonymní podání nejsou vyhodnoceny jako stížnost, na anonymní podání nelze písemně odpovědět, slouží pouze jako nástroj zpětné vazby pro hodnocení kvality poskytovaných služeb.

Postup při podávání stížností

1. Klient informuje klíčového pracovníka o úmyslu podat stížnost.

2. Klíčový pracovník poučí klienta o možnostech podání stížnosti - písemně, ústně do protokolu elektronicky s certifikovaným podpisem.

3. Klíčový pracovník přijme stížnost, případně sepíše s klientem protokol, stížnost zaeviduje (stížnost označí číslem a rokem (např. 1/2015)

4. Klíčový pracovník stížnost předá předsedovi spolku (v případě, že klíčový pracovník není sám předseda spolku).

5. Předseda spolku stížnost prošetří a výsledek písemně sdělí klientovi ve lhůtě 30 či 60 dnů ode dne podání stížnosti.

6. V případě, že je stížnost podána na předsedu spolku, o stížnosti rozhoduje členská schůze.
Prošetří stížnost, naformuluje text odpovědi a navrhne způsob vyřízení konkrétní stížnosti.

7. Pokud je stížnost na předsedu spolku jako jediného klíčového pracovníka shledána jako oprávněná, je klientovi doporučeno vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče.

Informovanost cílové skupiny o stížnostech

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností jsou pro klienty dostupné na vyžádání.
O možnosti podat stížnost jsou klienti informováni při sepisování dohody o výkonu pěstounské péče, kdy jsou seznamováni s vnitřními předpisy spolku.
Každý klíčový pracovník, v případě, že se na něj klient obrátí, přijme písemně podanou stížnost, případně sepíše protokol o ústně podané stížnosti.
Pokud klient projeví úmysl stížnost podat, klíčový pracovník poučí klienta o možnostech podání stížnosti.
Poučení je nejlépe realizovat formou protokolu s podpisem klienta.

Evidence stížností

Předseda spolku uvede do evidence stížností, kdy byla stížnost přijata, kdo stížnost podal, kdy a jak byla vyřízena.
Evidence je vedena v písemné podobě.
Je-li klient nespokojen se způsobem vyřízení stížností předsedou či členskou schůzí spolku Maková, z.s., může se obrátit písemně na Odbor sociálně právní ochrany dětí, Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 1021, Zlín.
Dále mají klienti možnost obrátit se s podnětem na Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 15000 Praha - Smíchov nebo na Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00.
Vyřízení stížnosti se může klient domáhat také soudní cestou.

O způsobu podání stížnosti je klient informován při uzavírání dohody a opakovaně upozorňován v průběhu výkonu SPOD.
Informace o postupu při podání a vyřizování stížností jsou zveřejněny na webu organizace i na nástěnce v místě výkonu činnosti.

Kontakt:
Maková, z.s.
Mgr. Pavla Vozáková, předseda spolku
Huslenky 554, 756 02 Huslenky
makovaspolek@email.cz


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt