Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Zprávy o činnosti


Zpráva o činnosti za rok 2017:

Poskytovatel (pověřená osoba):
Název: Maková, z.s.
Sídlo: Huslenky 554, 756 02 Huslenky
: 05190291
Zastoupená: Mgr. Pavla Vozáková, předseda

Úvodní slovo vedení spolku

Vážený čtenáři,
Děkuji, že jste si našel čas k přečtení zprávy o činnosti spolku Maková, z.s.
Spolek nefunguje dlouho, nicméně se snaží vykonávat všechny činnosti profesionálně a na odborné úrovni při respektování lidského přístupu ke všem klientům.
V roce 2017 spolek dosáhl rychlého rozvoje, nicméně v dalším období nás i nadále čeká mnoho výzev.

Základní údaje o činnosti spolku v roce 2017

1.1.2017 byla uzavřena první dohoda o výkonu pěstounské péče.
V období roku 2017 pak bylo uzavřeno celkem 13 dohod s pečujícími osobami.
Na základě uzavřených dohod obdržel spolek Maková, z.s. dotaci na výkon pěstounské péče.

Realizované akce

Uskutečnily se tři vzdělávací akce pro pěstounské rodiny.

10.6.2017 - Ochutnávka z Makové aneb Sociálně-právní minimum pro pěstouny. Celkem 4 hodiny vzdělávání.
23.-24.9.2017 - Attachment, poruchy citové vazby a jak jim předcházet, lektorka Hana Duchoňová z organizace Amalthea. Celkem 16 vyučovacích hodin vzdělávání.
9.12.2017 - Co vás zajímá ve škole, Jak je rozhodující příprava v MŠ, Jak lépe vyzrát na domácí přípravu, Poruchy učení. Lektorka Hana Koňaříková. Celkem 4 hodiny vzdělávání.

V roce 2017 bylo realizováno 9 případových konferencí na zakázku pro orgány sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji.

Hospodaření spolku v roce 2017
Název organizace: MAKOVÁ, z.s.
Sídlo organizace: 756 02 Huslenky 554
č.reg. u KS v Ostravě: L 15191

Závěrečné shrnutí

V roce 2017 byla činnost spolku úspěšná.
Ačkoliv spolek zahájil svou faktickou činnost v lednu 2017, dosáhl uzavření takového počtu dohod, aby získal finanční prostředky na zajištění kvalitních služeb pro spolupracující pěstounské rodiny.
Činnost spolku se v dalším období bude soustředit na zajištění kvalitních služeb pro pěstounské rodiny a rozvoj dalších služeb, jako je získání akreditací ke vzdělávacím kurzům, navýšení facilitací případových konferencí a mediací.

Mgr. Pavla Vozáková
Předsedkyně spolku Maková, z.s.


Zpráva o činnosti za rok 2016:

Poskytovatel (pověřená osoba):
Název: Maková, z.s.
Sídlo: Huslenky 554, 756 02 Huslenky
: 05190291
Zastoupená: Mgr. Pavla Vozáková, předseda

Ustavující členská schůze spolku se konala dne 17.6.2016, kde byly schváleny cíle spolku, název spolku, sídlo, předseda a další nezbytné náležitosti potřebné k fungování.
Prvním úkonem spolku Maková byl zápis ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 15191, datum zápisu je 16. července 2016.
Dalším krokem k rozvinutí činnosti spolku Maková, z.s. bylo získání oprávnění k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje, ze dne 16.9.2016, PM 23.9.2016, č.j KUZL 57477/2016.
V období září 2016 - prosinec 2016 byly činěny úkony směrem k naplňování cílů spolku.
Předsedkyně spolku plánovala činnost na rok 2017, byly zhotoveny propagační materiály a oslovováni potenciální klienti.
Veškeré úkony byly činěny na vrub členů spolku, bez finančního krytí z veřejných či jiných zdrojů.

Mgr. Pavla Vozáková
Předsedkyně spolku Maková, z.s.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt